Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Horizon 2020

Evropska komisija je že v 7. okvirni raziskovalni program vgradila zahteve do odprtega dostopa, ki so v okviru Obzorij 2020 poslale obvezujoče. Določila financerjev raziskovalne dejavnosti v Evropski uniji glede odprtega dostopa so predvsem:

  • dokument »A reinforced European Research Area partnership for excellence and growth« (2012) določa odprti dostop do rezultatov raziskovalne dejavnosti v celotnem Evropskem raziskovalnem prostoru (tj. iz raziskav, sofinanciranih s sredstvi okvirnega programa Obzorje 2020 in iz nacionalnih sredstev); določa odprtost publikacij/objav (in ne samo recenziranih znanstvenih člankov);
  • dokument »Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research« (2012) določa odprti dostop v okvirnem programu Obzorje 2020; določa odprtost znanstvenih publikacij/objav;
  • priporočilo » Commission Recommendation of 17. 7. 2012 on access to and preservation of scientific information« vsebuje priporočila za vzpostavitev okolja odprtega dostopa v državah članicah EU (za nacionalne financerje raziskovalne dejavnosti in za raziskovalne organizacije); določa odprtost znanstvenih publikacij/objav;
  • Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) - Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 v členu 43(2) določa pravilo o prostem dostopu za razširjanje rezultatov prek znanstvenih publikacij. Prost dostop se lahko zahteva tudi glede razširjanja raziskovalnih podatkov.

Obzorje 2020:

  • obvezna odprta dostopnost objav iz sofinanciranih projektov,
  • pilot za odprte raziskovalne podatke, vsebuje tudi načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (ang. Data Management Plan).

Ne glede na način odprtega dostopa (zeleni ali zlati odprti dostop, hibridne revije) morajo biti ustrezne različice recenziranih objav iz projektov Obzorja 2020 shranjene v repozitorije. Preko slednjih bo Evropska komisija preverjala izpolnjevanje določil iz pogodbe o sofinanciranju.

Nacionalna strategija odprtega dostopa

Na 51. seji Vlade RS dne 3. septembra 2015 je vlada sprejela besedilo dokumenta »Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020«. Temeljni namen dokumenta je vzpostavitev odprtega dostopa do znanstvenih informacij v obliki recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov, ki nastanejo v nacionalno financirani raziskovalni dejavnosti, ter do znanstvenih revij in monografij, katerih izdajanje je sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi. V vsebinskem smislu dopolnjuje Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije 2011-2020 ter se navezuje na Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020. Namen dokumenta je oblikovanje nacionalnih načel in določil odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov, usklajenih z določili odprtega dostopa v okvirnem programu EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 in z dokumentom »Commission Recommendation of 17. 7. 2012 on access to and preservation of scientific information«,  ki usmerja vzpostavljanje odprtega dostopa v državah članicah Evropske unije. Je konkretizacija ukrepov, opredeljenih v Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020.

POMEMBNO

Vsak mora zagotoviti odprti dostop do publikacij, ki so rezultat projektov Obzorja 2020:

  1. Kolikor je mogoče hitro, najkasneje takoj po objavi članka je potrebno arhivirati strojno čitljivo elektronsko obliko končne recenzirane različice članka sprejetega v objavo v repozitorij.
  2. Zagotoviti odprti dostop arhivirane različice članka
  • Ob objavi, če je založnik zagotovil prost dostop do elektronske oblike članka ALI
  • Po 6-ih mesecih po objavi članka (za področje tehnike in naravoslovja) oz. 12-ih mesesic po objavi članka (za družboslovje ali humanistiko) - EMBARGO.

OpenAIRE

Repozitoriji v svetu

{{system_footer}}