Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Takoj dostopno, brezplačno, ponovno uporabljivo

Odprti dostop obsega brezplačen dostop do celotne vsebine publikacij na svetovnem spletu ter upravljanje avtorskih pravic s prostimi licencami, kjer imajo uporabniki pravico vsebino poleg branja, shranitve in izpisa tudi razmnoževati, uporabiti, razširjati, prenesti ter javno prikazati, izdelati in razširiti izpeljana dela v katerem koli digitalnem mediju za kateri koli odgovoren namen. Odprti dostop do publikacij pomeni, da je celotno besedilo publikacije brezplačno dostopno na svetovnem spletu na založnikovi spletni strani ali v repozitoriju. Avtor je obdržal materialne avtorske pravice in je pri objavi publikacije založniku dovolil objavo (ang. licence to publish). Dovoljena in nedovoljena uporaba publikacije je označena na primer z licencami Creative Commons. Določi jih avtor oz. založnik.


Odprtodostopna publikacija (libre open access) ustreza naslednjim kriterijem:

  • avtor in nosilec materialne avtorske pravice vsem uporabnikom v svetovnem merilu dajeta prosto, nepreklicno in stalno pravico dostopa do publikacije ter dovoljujeta razmnoževanje, uporabo, razširjanje, prenos in javni prikaz dela, izdelavo in distribucijo izpeljanih del v katerem koli digitalnem mediju za katerikoli odgovoren namen (dovoljeno uporabo označita npr. z licencami avtorskopravnega modela Creative Commons) in dopuščata, da uporabniki naredijo manjše število izpisov za lastno uporabo,
  • celotna publikacija in vsa dodatna gradiva, vključno z dovoljenjem iz prejšnje točke, so takoj po objavi odloženi v vsaj en spletni repozitorij, ki omogoča prost dostop, neomejeno distribucijo, medobratovalnost (interoperabilnost) in trajno hranjenje.

Tako imenovani prosti dostop (ang. free open access) ne gre enačiti z odprtim dostopom. Celotno besedilo članka je brezplačno dostopno na svetovnem spletu, vendar je vsebina varovana z določili avtorskega prava, značilnimi za naročniške znanstvene revije (avtor materialne avtorske pravice prenese na založnika).


V glavnem poznamo štiri vrste zagotavljanja odprtega dostopa:

  • Zlati odprti dostop: Objavljanje v odprtih / odprtodostopnih revijah (ang. open access journals) je označeno kot zlati odprti dostop (gold open access). Odprtodostopne revije omogočajo dostop do člankov brez naročnine  in uporabljajo avtorskopravni model, v skladu s katerim avtor obdrži materialne avtorske pravice (npr. licence Creative Commons). Objava je lahko za avtorja brezplačna ali pa ob plačilu stroška procesiranja članka (ang. article processing charge - APC).
  • Zlati odprti dostop v hibridnih revijah (ang. hybrid open access journals), ki so naročniške znanstvene revije v elektronski obliki, ki avtorjem ob plačilu APC omogočajo takojšnjo odprto ali prosto dostopnost posamičnih člankov (avtorju ponavadi sredstva zagotovita njegova ustanova ali financer raziskave). Avtor lahko obdrži materialno avtorsko pravico za svoj takoj odprto dostopni članek (označen npr. z licenco Creative Commons) v sicer naročniški znanstveni reviji, v kateri so avtorji drugih člankov, dostopnih preko naročnine, materialno avtorsko pravico prenesli založbi.
  • Zeleni odprti dostop oz. samoarhiviranje: Z zelenim odprtim dostopom (ang. green open access) je označena shranitev avtorjeve končne recenzirane različice članka (prednatis – postprint), sprejete v objavo v naročniško znanstveno revijo, ali še ne recenzirane različice članka (preprint – posredovan članek za objavo) v institucionalni repozitorij. Če je avtor za objavo v naročniški znanstveni reviji materialno avtorsko pravico prenesel na založnika, mu mora slednji dovoliti shranitev recenziranega ali nerecenziranega članka v repozitorij. Politike založnikov naročniških znanstvenih revij glede shranjevanja v repozitorije se zbirajo na spletni strani SHERPA/RoMEO
  • Odprte monografije: Področje odprto dostopnih znanstvenih monografij se razvija počasneje kot objavljanje v odprtih revijah in shranjevanje v repozitorije. Projekt Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) je zametek evropske infrastrukture odprtega dostopa do znanstvenih monografij v humanistiki in družboslovju.
{{system_footer}}