Skip to Main Content

ODPRIMO:UM

Izrazi in definicije

Odprti dostop (OD ) (ang. libre open access) pomeni brezplačen dostop do celotne vsebine publikacij na svetovnem spletu in sicer na založnikovi spletni strani ali v repozitoriju. Avtor ponavadi obdrži materialne avtorske pravice in pri objavi publikacije založniku dovoli objavo (ang. licence to publish). Dovoljena in nedovoljena uporaba publikacije je označena na primer z licencami Creative Commons.

Prosti dostop (ang. free ali gratis open access) do publikacij pomeni, da je celotno besedilo publikacije brezplačno dostopno na svetovnem spletu, vsebina je varovana z določili avtorskega prava, značilnimi za naročniške znanstvene revije oz. v primeru monografije (avtor materialne avtorske pravice prenese na založnika).

Zeleni odprti dostop (ang. green open access) pomeni samoshranjevanje v repozitorij, kjer avtor ali njegov zastopnik ob upoštevanju avtorskopravnih vidikov pred, ob ali po objavi publikacije arhivirata (shranita) v odprtodostopni repozitorij končni recenzirani rokopis ali objavljeni članek v primeru člankov ali izvod tiste verzije publikacije, ki jo založnik oz. nosilec materialnih avtorskih pravic dovoli. Programska oprema repozitorija avtorju omogoča, da lahko zaradi zahtev založnikov kot nosilcev materialnih avtorskih pravic javni dostop do celotne vsebine ustrezne različice članka časovno odloži (»obdobje embarga«).

Zlati odprti dostop (ang. gold open access) pomeni objavo v odprto dostopni publikaciji, ki omogoči, da je vsebina publikacije odprto dostopna takoj ob objavi, avtorskopravni vidik je upravljan s prostimi licencami (avtorji zadržijo materialne avtorske pravice, v repozitorij je lahko shranjena objavljena publikacija). Morebitni strošek objave odprte publikacije (ang. Article Processing Charge - APC; Book Processing Charge - BPC) plača avtor, bralec nima stroškov. Sredstva za plačilo stroškov objave odprte publikacije lahko avtorju zagotovijo matična raziskovalna organizacija, financer raziskave ali druga organizacija. Kritje lahko zagotovi tudi založnik v okviru svoje poslovne politike.

Hibridne revije so naročniške revije, v katerih je odprtost celotne vsebine posameznih objavljenih znanstvenih člankov možno zagotoviti ob plačilu stroškov odprte objave (ang. APC). Avtorji ob uporabi prostih licenc, na primer Creative Commons, zadržijo materialne avtorske pravice in podelijo dovoljenje za uporabo tretjim osebam v skladu s pogoji izbrane licence.

Elektronska verzija članka je strojno berljiv elektronski izvod končnega recenziranega rokopisa članka, ki je bil sprejet v objavo, ali objavljena različica članka.

Postprint (slo. prednatis) - avtorjeva končna recenzirana različica članka z uredniškimi popravki, po postopku recenzije, ki je sprejeta v objavo, vendar brez grafičnih elementov založnika.

Preprint - avtorjeva različica članka, ki jo pošlje reviji. Pred postopkom recenzije. 

Raziskovalni podatki so podatki (npr. statistični podatki, rezultati eksperimentov, meritev, opazovanj, posnetki intervjujev, slike) ki so podlaga za validacijo spoznanj, predstavljenih v publikacijah.

Embargo ali odlog javne objave je obdobje, za katerega je celotna vsebina publikacije nedostopna, čeprav je že shranjena v repozitoriju (vsebina publikacije ni na voljo javnosti).

Metapodatki so deskriptorji, ki se uporabljajo za opis, sledenje, uporabo in upravljanje shranjenih digitalnih enot.

Institucionalni repozitorij Univerze v Mariboru je Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM), ki ga, v skladu z mednarodnimi standardi in Dogovorom o vzdrževanju in razvoju Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, vzdržuje in razvija Univerza v Mariboru. Repozitorij vsebuje digitalno vsebino različnih znanstvenih disciplin in zagotavlja napredna orodja za iskanje, upravljanje in odprti dostop do digitalnih zbirk, ki jih vsebuje.

{{system_footer}}