Skip to Main Content

Knjižnica FVV

Postopek prijave in oddaje zaključnega dela

Postopek prijave in oddaje zaključnega dela je objavljen v Navodilih za izdelavo zaključnega dela na študijskih programih prve, druge in tretje stopnje FVV UM. Del navodil je tudi Priloga A (Navodila za citiranje in navajanje uporabljenih virov APA).

Navodila
 
Podaljšanje teme zaključnega dela

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, na Komisijo za študijske zadeve FVV vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme. Tema se lahko podaljša za največ eno leto. Po preteku podaljšanega roka se lahko veljavnost teme po enakem postopku izjemoma podaljša še enkrat, in sicer za šest mesecev, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in če je tema še aktualna.

Študenti, ki želijo diplomirati oziroma magistrirati do konca septembra tekočega študijskega leta, morajo ustrezno oblikovano in s strani mentorja potrjeno zaključno delo, z vsemi pripadajočimi obrazci, oddati v referat najkasneje do sredine septembra.

1. in 2. stopnja

Zagovor zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija praviloma poteka v slovenskem jeziku. Zagovor je javen ter naj bi trajal največ 30 minut. O zagovoru se vodi zapisnik. Najprej predsednik komisije predstavi študenta in pojasni postopek zagovora. Študent predstavi svoje zaključno delo, zlasti namen oz. cilje, metode dela, pomembnejše ugotovitve in uporabnost rezultatov dela. Čas predstavitve zaključnega dela je omejen na največ 15 minut. Sledijo vprašanja članov komisije in odgovori študenta nanje. Komisija se v odsotnosti študenta dogovori o uspešnosti zagovora ter poda končno oceno.

 

Podelitev diplomskih listin

Diplomantom se podeljujejo diplome v pomladnem, poletnem in jesenskem terminu, v skladu s koledarjem za tekoče študijsko leto. Referat za študentske zadeve obvesti diplomante o datumu slavnostne podelitve diplomskih listin na posebnem vabilu, ki mu je priložen protokol podelitve diplomskih listin.

 

3. stopnja

Tehnični pregled doktorske disertacije

Tehnični pregled doktorske disertacije se opravi pred oddajo disertacije za zagovor. Doktorski kandidat pošlje doktorsko disertacijo v .doc obliki na elektronski naslov vodje knjižnice UM FVV (barbara.erjavec@um.si). Sprejemamo le zaključna dela, poslana z uradnega študentskega e-naslova (ime.priimek@student.um.si).

Študent je o ustreznosti doktorske disertacije obveščen v petih delovnih dneh po elektronski pošti. Ko je doktorska disertacija tehnično in oblikovno ustrezna, študent ponovno odda elektronski izvod doktorske disertacije s prilogami v sistem e-diplom na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru (DKUM).

Število izvodov doktorske disertacije

Študent študijskega programa 3. stopnje odda v referat za študentske zadeve toliko mehko vezanih izvodov doktorske disertacije, kolikor je določenih članov komisije za zagovor naloge. Najkasneje v roku dveh tednov po uspešnem zagovoru doktorske disertacije odda kandidat v referat za študentske zadeve štiri vezane izvode doktorske disertacije.

Dokumenti 3. stopnja

{{system_footer}}