Skip to Main Content

Sistematični pregled literature

Smernice za pripravo sistematičnega pregleda in kako vam pri tem lahko pomaga knjižničar

Ključne besede

Owl Clip Art Clear Background - Owl Clipart Free, HD Png Download - vhv

Ključne besede ("KW" okrajšava za angl. "Key Words") najbolj jedrnato opredeljujejo določen izbrani raziskovalni problem in jih obenem uporabimo tudi za iskanje virov v elektronskih bazah. Pri tem je lahko ključna beseda samostalnik (npr. "metoda") ali besedna zveza samostalnika s pridevniki (npr. "napredna računalniška metoda"). Pri iskanju s ključnimi besedami v elektronskih bazah dobimo seznam virov, ki kjerkoli v njihovem besedilu vsebujejo zastavljeno ključno besedo. Obseg virov, iskanih po ključnih besedah, je načeloma zelo obsežen. V znanosti je za opredelitev vsebine dela običajno smiselno uporabiti do največ pet ključnih besed oziroma besednih zvez.

Za eno aktivnost/predmet/problem je priporočljivo, da najdemo vsaj 4 različne izraze. Če imamo več ključnih besed, jih uporabimo tudi v kombinaciji in sicer na različne načine (narekovaji, vrstni red, iskalni nizi različnih kombinacij, Boolovi operatorji). Potrebno je večkratno iskanje po isti bazi, da resnično zajamemo vse kombinacije in da smo prepričani, da smo z iskalno zahtevo našli vse dokumente.

Ne pozabimo na:

  • sopomenke,
  • okrajšave,
  • povezane izraze,
  • črkovanja v Združenem kraljestvu in ZDA,
  • edninske / množinske oblike besed,
  • izraze v tezavru (če so na voljo).

Iskalni operatorji

Pri iskanju se najpogosteje uporabljajo Boolovi operatorji:

AND; določa odnos "in" med iskalnima podatkoma.

OR; določa odnos "ali" med iskalnima podatkoma.

AND NOT; določa odnos "in ne" med iskalnima podatkoma.

POMEMBNO: Operator AND (in prav tako NOT) ima prednost pred operatorjem OR, zato se iskanje izvede najprej za AND, če v iskalni sintaksi ni oklepajev. Oklepaji določajo prioriteto oz. vrstni red iskalnih operacij.

{{system_footer}}