Skip to Main Content

Knjižnica FL

Knjižnica Fakultete za logistiko

Šifra raziskovalca in citatni indeksi

Šifra raziskovalca

Ko avtorji pridobijo šifro raziskovalca v uradni evidenci ARRS, o tem obvestijo knjižnico, da jo vnese v sistem COBISS. Na podlagi tega so njihovi podatki vidni tudi v bazi SICRIS.

Citatni indeksi, faktor vpliva...

Poročilo o citiranosti revij, Journal Citation Reports (JCR) vsako leto izda Inštitut za znanstveno informiranje korporacije Thomson Reuters, ZDA (v nadaljevanju ISI) za revije, vključene v bazo ISI. JCR je seznam, v katerem se revije razvrščajo po predmetnih skupinah in zlasti glede na višino faktorja vpliva (“impact factorja”, skrajšano IF).

Faktor vpliva je merilo pogostosti citiranja povprečnega članka posamezne revije v posameznem letu. Natančneje, to je kvantitativno orodje za rangiranje, evalvacijo, kategorizacijo in primerjavo posameznih revij. Določen je le za pomembnejše svetovne serijske publikacije s področja znanosti in tehnike, pri čemer je beleženje citiranosti omejeno na izvirne znanstvene članke, pregledne znanstvene članke in strokovne članke. Drugi deli revij kot so uvodniki, poročila, recenzije itd. na določanje IF ne vplivajo.

Za slovenske uporabnike je zbirka podatkov Journal Citation Reports (JCR) s faktorji vpliva revij za posamezna leta dostopna preko internetne strani COBISS+ (druge baze podatkov). Potem ko v iskalnem okencu vpišemo naslov revije, se nam kot rezultat iskanja pojavi okno z opisom bibliografskih podatkov revije in v njegovem spodnjem levem kotu link Faktor vpliva. S klikom na link se bibliografski opis revije dopolni s kronološko urejenim seznamom s faktorji vpliva revije za posamezna leta iz izdaje Journal Citation Reports – Science Edition (JCR SE) ali Journal Citation Reports – Social Science Edition (JCR SSE) in prikazom uvrstitve revije v izdaji JCR SE oziroma JCR SSE.

V teh okvirih so nastali tako imenovani indeksi (kazala) Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HSCI) in končno tudi Book Citation Index (BCI).

Faktor vpliva (IF) za posamezno revijo R v posameznem letu L lahko izračunamo po naslednji formuli:

IF (RL)= X1 + X2 / Y1 + Y2

IF (RL) = dejavnik vpliva za revijo R v letu L

X1 = število citatov, ki so jih Y1 prejeli v letu L

X2 = število citatov, ki so jih Y2 prejeli v letu L

Y1 = število enot objavljenih v reviji R v letu L-1

Y2 = število enot objavljenih v reviji R v letu L-2

Alternative

Meritve citiranosti revij najdemo tudi v nekaterih drugih podatkovnih zbirkah, vendar je v akademski skupnosti zgornja najbolj uveljavljena. Še več, postala je merilo znanstvene uspešnosti. Alternative Journal Citation Reports (JCR) predstavljajo SCImagoj Journal & Country Rank (SJR) podatkovne baze Scopus (ELSEVIER), Periodicals Index Online (ProQuest) in Index Copernicus (IC). Primerjavo med vplivnostjo in ceno revije med drugim ponuja Eigen Factor: Ranking and mapping scientific knowledge; razen tega poznamo Google Učenjak idr.

{{system_footer}}