Skip to Main Content

Ponudba izobraževalnih modulov za študente

Modul 1- Uvod v informacijsko opismenjevanje

Nosilka modula: dr. Kristina Šrot

Datum in ura izvedbe:

Maksimalno število udeležencev: 24

Vsebina

 • knjižnica kot informacijsko središče, informacijska pismenost,
 • vrste informacijskih virov pri raziskovalnem delu (primarni, sekundarni),
 • serijske publikacije kot vir informacij,
 • bibliografije kot vir informacij,
 • pomen etične in zakonite rabe informacij (avtorstvo, bibliografski opis, plagiat, plagiatorstvo, avtorske pravice, navajanje in citiranje virov).

Cilji:

 • zmožnost definirati knjižnico kot informacijsko središče,
 • prepoznati informacijsko potrebo, najti informacijo, jo oceniti in učinkovito uporabiti,
 • navesti serijske publikacije in bibliografije kot vir informacij,
 • izbrati in upoštevati etično in zakonito rabo informacij.

Kompetence  

 • Poznavanje osnovnih pojmov iz knjižnično informacijske pismenosti ter prepoznavanje vloge knjižnice kot učnega centra, ki s svojo dejavnostjo in storitvami nudi podporo znanstveni, raziskovalni in umetniški dejavnosti in študijskemu procesu na UM.
 • Zavedanje pomena učinkovite, ustvarjalne in zakonite rabe informacij.
 • Samoiniciativnost in odgovornosti pri doseganju ciljev študijskega programa.

Prijava

 

Modul 2 - Iskanje v računalniškem katalogu COBISS+ in mCOBISS

Nosilca modula:  mag. Davor Bračko in Boštjan Batič (IZUM)

Datum in ura izvedbe: po dogovoru

Maksimalno število udeležencev: 24


Vsebina

COBISS+: osnovni pojmi, iskalni obrazci, iskalni podatki; načini iskanja (osnovno, izbirno, ukazno), iskalni operatorji in vrstni red izvajanja le teh; funkcija košarice; uporaba spletne storitve Moja knjižnica itd.

Cilji:

 • uporaba znanja in spretnosti iskanja virov in literature (knjige, članke, idr. gradivo) ob uporabi spletnega kataloga COBISS+ (v  osnovnem, izbirnem in ukaznem načinu),
 • prilagajanje izbora osnovnih operacij s podatki namenom raziskovanja (shranjevanje podatkov, priprava izpisov, izvoz podatkov) itd.,
 • uporaba spletne storitve Moja knjižnica (gradivo podaljšati, rezervirati, naročiti gradivo po medknjižnični izposoji,  pregledati dolgove in omejitve na svojem računu, spremeniti geslo …),
 • opredeliti možnost nadgradnje znanja ob uporabi spletnega kataloga COBISS+,
 • uporabiti  mCOBISS. 

Kompetence: uporaba kataloga COBISS+ in mCOBISS v študijske in raziskovalne namene.

Prijava: tina.srot@um.si

Možnosti nadgradnje in izpopolnjevanja:

- spletno učenje za COBISS+

- mCOBISS

 

Modul 3 - Edukacijske vede: iskanje, vrednotenje in etična raba študijskih virov

Nosilka modula: dr. Kristina Šrot

Datum in ura izvedbe: po dogovru

Maksimalno število udeležencev: 12


Vsebina:

 • predstavitev naročenih elektronskih informacijskih virov, namen uporabe in možnosti dostopa s primeri iskanj virov in literature iz vsebin študijskih programov UM,
 • seznanitev z možnostjo oddaljenega dostopa in tematskega poizvedovanja,
 • seznanitev z upoštevanjem licenčnih določil in etično rabo informacij,
 • samostojno iskanje, vrednotenje in izbor informacij,
 • uporaba osebne bibliografske zbirke EndNote.
   

Cilj:
Pridobitev znanj in spretnosti za uporabo informacijskih virov dostopnih na UM, vključno s poznavanjem razpoložljivih virov, njihovim iskanjem, vrednotenjem, shranjevanjem in izdelavo osebne bibliografske zbirke.

Kompetence: iskanje, vrednotenje in etična raba virov in literature za uspešno opravljanje študijskih obveznosti ob uporabi iskalnika UM:NIK, DKUM in aplikacije BrowZine ter uporabo osebne bibliografske zbirke EndNote.

Prijava: tina.srot@um.si

NOVICE

N1: Ob udeležbi na izobraževanjih UKM prejmete potrdilo z vpisom v e-Nefiks (neformalni indeks izobraževanja).

 

N2: BRUCI - POZOR, zadnji teden v septembru organiziramo 

Uvajalni teden za bruce.

 

N3: Obiščite sklop dogodkov, ki se odvijajo v oktobru in so namenjeni študentom: Študentski oktober pod arkadami  UKM.

N4: Spletni informativni dnevi

{{system_footer}}