Skip to main content

Bibliografija na UM

Navodila za vnos bibliografije v UKM.

Predavanja

Bibliografija na UM

Univerzitetna knjižnica Maribor vrši vnos bibliografskih enot za potrebe osebnih bibliografij tudi osebam, ki niso zaposlene na Univerzi v Mariboru po ceniku UKM.

Pri tem se za uro vnosa bibliografije štejeta 2 bibliografska vnosa. V primeru, da gre za prispevek iz revije ali zbornika, ki še ni v COBISS-u, se štejeta 2 vnosa.  

Bibliografija se izdeluje samo na podlagi primarnih dokumentov in NE FOTOKOPIJ

Razvrstitev bibliografskih enot se izvaja v skladu  s Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.

Avtorji sami določijo tipologijo, prav tako pa sami odgovarjajo za pravilno razvrstitev enot po tipologiji. Bibliograf lahko pri določitvi tipologije svetuje avtorju.

Vse znanstvene tipologije preverja in overi pristojen OSIC (Osrednji specializiran informacijski center). Teh je v Sloveniji 6 in jih imenuje ARRS. Če se avtor s tipologijo ali vrednotenjem svojega prispevka ne strinja, se lahko obrne na OSIC za njegovo strokovno področje.

 

Potrebni podatki, ki jih morajo avtorji za vnos bibliografij oddati so:

 1.    Točni osebni podatki zaradi natačnih vnosov osebnih podatkov v normativno bazo avtorjev CONOR, ki so potrebni za razločevanje soimenjakov:

  a. ime in priimek avtorjev,

  b. rojstni datum avtorjev,

  c. formalna izobrazba in strokovna  področja delovanja avtorjev in

  d. kontaktni podatki  avtorjev (telefonska številka, elektronski naslov).

  2. Točni podatki o plačniku storitve:

   a. ime in priimek oz. naziv plačnika, če gre za pravno osebo,

   b. točen naslov  plačnika,

   c. davčna številka plačnika, kadar gre za davčnega zavezanca.

  3. Izvirno gradivo (originali) v katerih so objavljeni prispevki avtorjev, ki naj se vnesejo v COBISS in sicer pri:

  a. monografijah celotno monografijo (priročnik, knjigo, učbenik….),

  b. posameznih poglavjih v monografijah celotno monografijo (priročnik, knjigo, učbenik….),

  c. revijah in časopisih celotno številko revije ali časopisa (zaželjena je tudi prva številka revije sploh),

  d. člankih celoten izvod revije, v kateri je članek objavljen,

  e. prispevkih v zbornikih celoten zbornik, v katerem je posamezen prispevek objavljen,

  f. izvedenih delih potrdilo (vabilo, katalog) s polnimi podatki (naslov izvedenega dela, avtorji izvedenega dela, kraj, točen datum, organizator) in

  e. spletnih virih spletno povezavo (link) na vir.

  Sekundarno avtorstvo


  Za vnos sekundarnih avtorjev (uredniki, recenzenti, mentorji ipd.) je potrebno predložiti izvirno gradivo (zbornik, monografijo, revijo...). Kadar iz primarnega dokumenta ni razvidno, kdo in kdaj je bilo delo opravljeno, pa tudi dokument, iz katerega je to razvidno  (potrdilo ali dopis založnika oz. uredniškega odbora). V primeru, da gre za avtorstvo v sklopu serijske publikacije (uredništvo, recenzije), pa mora avtor posredovat tudi ISSN številko te serijske publikacije.

Za morebitne dodatne informacije, ki bi bile potrebne pri vnosu v COBISS, se bibliograf obrne na avtorja. Po vnaprejšnjem dogovoru z bibliografom se lahko gradivo za vnos v COBISS odda tudi v pdf. obliki.


Uporabniki si lahko izpišejo svojo osebno bibliografijo  sami. Pri tem je za tiste avtorje, ki nimajo šifre raziskovalca ali šifre za potrebe izpisa bibliografij, izpis osebne bibliografije lahko nepopoln ali pa se v izpisu pojavijo dela, ki niso njegova. Do tega pride zaradi soimenjakov, saj program sestavi izpis osebne bibliogafije na osnovi enake oblike imena avtorja.

Prav tako se avtorjem, ki nimajo šifre raziskovalca ali šifre za potrebe izpisa bibliografij, v njihovi bibliografiji ne izpišejo sekundarna avtorstva v serijskih publikacijah, vnešena v CONOR (recenzije, uredništva...).

Ti avtorji se lahko obrnejo na bibliografa UKM, ki jim bom uredil CONOR zapis in pripravil pravilen izpis osebne bibliografije.
 
Koristne povezave:

Izpis osebne bibliografije

COBISS/SciMet

SICRIS

Institut informacijskih znanosti IZUM

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS

Osrednji specializirani informacijski centri

Navodila za delo OSIC-ev

Faktor vpliva (JCR)

SNIP faktor 

Web of Science

Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS

 

Useful links:

Bibliography for authors with Slovenian researcher's code

COBISS/SciMet

Typology of documents/works for bibliography management in COBISS

SICRIS

IZUM

Slovenian Research  Agency

Central Specialised Research Centres (CSICs)

Impact factor (JCR)

SNIP

{{system_footer}}