Skip to Main Content

Sociologija

Sociologija in sociološke teorije

ADP

ADP hrani zbirko podatkov, zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej podatki skozi čas in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Ciljni uporabniki so domači in tuji raziskovalci, učitelji in študentje, ki so podatkovno in statistično pismeni za samostojno ravnanje z gradivi. Sem sodi sposobnost samostojnega iskanja podatkov za določen problem, presoje uporabnosti podatkov na podlagi opisov, ki jih nudimo o nastanku raziskave, metodologiji zbiranja in podrobni vsebini posameznih spremenljivk, sposobnost samostojne analize in razlage rezultatov ter oblikovanja zaključkov.

Običajni nameni uporabe so pisanje seminarskih nalog in znanstvenih poročil za objavo ter uporaba podatkov kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo prilagojeni moduli za poučevanje. Ponujamo tudi, s podatki povezana gradiva, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, narejenih z izhodiščem v posameznem podatkovnem viru).

Uporabnikom ponujamo možnost iskanja in brskanja po vsebinah opisov raziskav in spremenljivk. Ponujamo sprotno analitično pregledovanje po podatkih, vključno z izdelavo tabel, slik in rezultatov za poročilo. Zahtevni uporabniki si bodo podatke sneli na svoj računalnik za obdelave s svojim priljubljenim statističnim paketom. Diplomska, magistrska dela in doktorske disertacije, ki kot vire uporabljajo raziskave ADP-ja, kandidirajo za nagrado Klinarjevega sklada.

{{system_footer}}