Skip to main content

Sociološke teorije SOC02

Sociološke smeri in predstavniki

O predmetu

Seznaniti študente z osnovnimi družboslovnimi in sociološkimi teoretičnimi stališči, glede družbe kot celote in glede posameznih vidikov družbenega življenja. Seznaniti študente z razlikami v videnju družbenega življenja in njegovim determinizmom. 

Osnovne skupine socioloških teorij:

nominalizem/realizem, pozitivizem/hermenevtika (historizem); konfliktualnost/harmonija (sistemski značaj družbe); notranja determinacija/zunanja determinacija družbenega življenja. Vprašanje družbene pristranskosti oz. vrednote nevtralnosti sociologije in njenih teorij. Predhodniki sociologije v novem veku. 

 

Glavna dela

E-knjige

{{system_footer}}